Na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou v počítačové síti připraveny výukové projekty, které mohou studenti použít k finanční analýze, mezipodnikovému srovnávání, gnostické analýze dat, hodnocení efektivnosti investic i ocenění podniku.

Dále uváděné výukové projekty byly připraveny a financovány v delším časovém horizontu v rámci dvou výzkumných úkolů. První probíhal v letech 1995 -- 1997. Jednalo se o grant Fondu rozvoje vysokých škol 00013 Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia. Druhý probíhá v letech 1998 -- 2000. Jeho zadavatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchově ČR. V rámci programu Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj je řešen grant Banka dat a modelů ekonomiky ČR. Bližší informace je možné získat na adrese http://badame.vse.cz.

Výukové projekty můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří projekty, které poskytují data o podnicích -- datové projekty. Druhou skupinu tvoří projekty, které umožňují pomocí aplikačních programů získaná data zpracovat a vyhodnotit -- programové projekty.

Datové projekty: Programové projekty:
 

Datové projekty

Data o podnicích lze získat z nejrůznějších zdrojů. V prvé řadě jsou to údaje, které poskytují podniky samy např. výroční zprávy a dále jsou to informace, které mají podniky povinnost zveřejňovat např. prospekt emitenta cenných papírů, zveřejnění účetní závěrky v Obchodním věstníku nebo pravidelné poskytování své rozvahy a výsledovky Burze cenných papírů Praha. V České republice působí řada firem, které získávají a komerčně nabízejí údaje o firmách. Patří mezi ně například Economia, a. s., Albertina data, s. r. o., ASPEKT kilcullen s. r. o., CBS s. r. o. a další. Ze zahraničních produktů je v síti VŠE k dispozici databáze AMADEUS.

V počítačové síti VŠE v Praze jsou k dispozici datové projekty OVEL, BURZA, ASPEKT, přístupný je dále Firemní monitor.

Nebudeme se zabývat zdroji dat na internetu, ke kterým má přístup každý student připojený do sítě VŠE v Praze.

Projekt OVEL

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnou informace o účetních závěrkách, zápisech i změnách v obchodním rejstříku, likvidacích a konkurzech podniků, povolení ochranné lhůty, oznámeních a rozhodnutích v podnikatelských záležitostech tak, jak tuto oznamovací povinnost ukládá obchodní zákoník a další právní normy.

Popis projektu

Projekt obsahuje systém OVEL, který je rešeršní vyhledávací systém. Obsahuje desetitisíce informací publikovaných v Obchodním věstníku Vydavatelem Obchodního věstníku je akciová společnost Economia. Obchodní věstník je týdeník, který má povahu úředního listu a slouží k informování široké veřejnosti o důležitých údajích týkajících se podnikatelských vztahů. Od 1. ledna 1994 vydává akciová společnosti Economia Obchodní věstník v elektronické formě ve spolupráci s firmou Exprint jako systém OVEL. OVEL je vybaven programovým systémem umožňujícím informace rychle a efektivně vyhledat, přehledně zobrazit na obrazovce počítače, vytisknout na tiskárně nebo exportovat do textového souboru.

Datové zabezpečení

Programové vybavení pro systém OVEL bylo vyvinuto v oddělení fulltextových aplikací firmy EXPRINT spol. s r. o. Datovou část spravuje redakce listu Obchodní věstník.

Požadované programové vybavení pro spuštění systému OVEL je Windows.

Pro Vysokou školu ekonomickou byla zakoupena elektronická verze obchodního věstníku s neomezeným počtem licencí. Aktualizace dat probíhá pravidelně každý týden.

K výukovému projektu se student přihlásí tak, že zadá v prostředí Windows 3.11 v počítačové síti volbu výukové projekty a pak napíše jméno projektu -- OVEL.

Projekt BURZA

Cíl projektu

Cílem je poskytnout studentům rozvahy a výsledovky firem obchodovaných na hlavním a vedlejším trhu na Burze cenných papírů Praha.

Popis projektu

Projekt obsahuje databáze rozvah a výkazů zisků a ztrát podniků obchodovaných na BCPP ve formátu*.dbf. Databáze jsou ve struktuře, která je určena výkazem Rozvaha Úč POD 1-01 a Výsledovka Úč POD 2-01. Databáze jsou zvlášť pro hlavní a pro vedlejší trh. Pro oba trhy jsou databáze čtvrtletně aktualizovány. Projekt obsahuje data od roku 1995.

Datové zabezpečení

Projekt obsahuje pouze soubory databází. Jeho součástí není žádný vyhledávací program. Databáze lze přímo načítat do některých programů (např. ESO). Dodavatelem databází je Burza cenných papírů Praha.

K výukovému projektu se student přihlásí tak, že zadá volbu výukové projekty a pak napíše jméno projektu -- BURZA. Na disku G nalezneme požadované soubory databází.

Projekt Firemní monitor

Cíl projektu

Poskytnout údaje o všech firmách působících v České a Slovenské republice, abstrakty i plné texty článků z deníků a časopisů, účetní závěrky největších podniků v ČR a SR za několik let, informace o cenných papírech aj.

Popis projektu

Projekt obsahuje komplex databází. Albertina - firemní monitor zahrnuje Registr organizací (s registračními údaji o 1 400 000 ekonomických subjektů v ČR), Register organizácií s více jak 3 000 00 podniky v SR, Monitor tisku (sledující denně zprávy o firmách ve více než 150 periodikách v ČR), Monitor tlače (pokrývající obdobně slovenský trh monitorováním nejvýznamnějšího tisku), Monitor inzerce (zachycující firemní kontakty a podnikovou inzerce ve 150 novinách a časopisech v ČR), Finanční profily (s účetními závěrkami, prospekty emitentů cenných papírů a s přehledem obchodování na kapitálových trzích), Finančné profily (nabízející ve stejné skladbě účetní závěrky slovenských podniků), Soubor databází Hoppenstedt (s profily významných podniků v ČR a jejich manažerů).

Data z Firemního monitoru Albertina je možno uložit jak v textové, tak v databázové podobě.

Datové zabezpečení

Všechny databáze Firemního monitoru obsluhuje společný program REGIST, který je k dispozici pro MS-DOS i Windows. Databáze Firemního monitoru lze proto provozovat na nejrůznějších úrovních počítačů IBM PC od 286 výše.

Firemní monitor dodává firma Albertina data, s. r. o na CD-ROM nosičích. Pro potřeby výuky na VŠE je počet licencí neomezený.

K Firemnímu monitoru se student dostane prostřednictvím voleb: Informační servis VŠE, Informační zdroje pro ekonomická studia, Informace o firmách.

Projekt MARKET LINE

Cíl projektu

Projekt je určen zejména pro získávání informací pro odvětvové analýzy a mezipodnikové srovnávání a rychlé získání dalších potřebných informací o podniku.

Popis projektu

Základem projektu je databáze MARKET LINE -- databáze kapitálového a finančního trhu, která obsahuje tato data:

 1. Akciové společnosti, emitenti cenných papírů a další významné společnosti:
 2. Investiční společnosti a fondy:
 3. Banky, členové BCPP, pojišťovny, penzijní fondy, leasingové společnosti, auditoři:
 4. Osobní profily TOP 100:

Datové zabezpečení

Zdrojem dat je databáze MARKET LINE dodávaná v čtvrtletních aktualizacích firmou Aspekt kilcullen s. r. o.

Nároky na technické vybavení jsou PC Pentium, 16 MB RAM, operační systém Windows 95, Windows NT.

Pro potřeby výuky na VŠE bylo zakoupeno 18 licencí. V prostředí Windows NT se student přihlásí k výukovému projektu Aspekt. Heslo projektu je Market. Po přihlášení k projektu zvolíme ikonu Menu, dále ikonu Aspekt a poté ikonu Market Line. Zvolíme českou verzi. Pak zadáme jméno uživatele a heslo (informace o uživatelských jménech a heslech poskytuji doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. z katedry podnikového managementu).

Projekt ARIADNA

Cíl projektu

Jedná se o komplexní relační databázi českého kapitálového trhu.

Popis projektu

Obsah databáze tvoří informace o subjektech českého kapitálového trhu (právnické i fyzické osoby), základní ”kancelářské informace” o subjektu (adresa, telefon, fax, mail, WWW aj), provozované činnosti dle různých číselníků (BCPP, OKEČ, SIC), management, statutární orgány, informace o finančním hospodaření, majetkové vztahy (akcionáři, dceřiné společnosti), emise cenných papírů, portfolia cenných papírů, kurzovní informace, dokumenty (zápisy z valných hromad), anotace z ekonomického tisku, rating (CRA, Dun&Bradstreet, Moody´s, S&P aj).

Programové zabezpečení projektu

Databázi dodává Čekia -- Česká kapitálová informační agentura, a. s. Pro potřeby výuky na VŠE byla zakoupena 1 licence, která je nainstalována na místnosti č,. 311 NB na katedře podnikového managementu.

Projekt AMADEUS

Cíl projektu

Amadeus (Analyse Major Databases from European sources) je produkt belgické společnosti Bureau van Dijk, která obsahuje podrobné finanční informace o 200 000 významných firmách z 30 zemí Evropy.

Popis projektu

Databáze poskytuje kancelářské informace, předmět činnosti dle různých číselníků, informace o finančním hospodaření, majetkové vztahy. Umožňuje hodnotit finanční situaci firmy pomocí analýzy účetních výkazů a poměrových finančních ukazatelů, provádět mezipodnikové srovnávání na základě vybraných ukazatelů i srovnání výsledků podniku s průměrem srovnatelné skupiny podniků v rámci 30 zemí Evropy.

Datové zabezpečení

Zdrojem dat je databáze AMADEUS zakoupená ve dvou aktualizacích. Distributorem databáze pro Českou republiku je firma Albertina data, s. r. o.

Nároky na technické vybavení jsou PC Pentium, 16 MB RAM, operační systém Windows 95, Windows NT.

Pro potřeby výuky na VŠE bylo zakoupeno 18 licencí. V prostředí Windows NT zvolíme ikonu Menu, dále ikonu Aspekt a poté ikonu AMADEUS.

Programové projekty

Získaná data z výše uvedených datových projektů, ale i z jiných zdrojů, např. přímo od podniků, je možno zpracovat pomocí aplikačních programů, které obsahují jednotlivé programové projekty. Blíže budeme charakterizovat projekty ESO, GNOSTIC, REVALEX a SPIDER ANALÝZA.

Projekt ESO

Cíl projektu

Projekt je určen pro finanční analýzu a mezipodnikové srovnávání.

Popis projektu

Projekt umožňuje vertikální analýzu účetních výkazů (procentní rozbor), horizontální analýzu účetních výkazů (analýzu trendů), analýzu poměrových finančních ukazatelů - ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti - číselně i slovně, analýzu dalších ukazatelů - ukazatele nákladovosti, produktivity, kapitálového trhu. analýzu soustav ukazatelů - pyramidový rozklad, Altmanův koeficient Z, nerovnost (analýza efektivnosti finanční páky), ekonomický normál, srovnávání poměrových ukazatelů se standardními hodnotami, s odvětvovými průměry, s hodnotami konkurenčních firem, s plánovanými hodnotami, mezipodnikové srovnávání pomocí pěti metod -- metoda prostého pořadí, bodovací, normované proměnné, vzdálenosti od fiktivního objektu, klasifikační, seřazení firem podle finančního zdraví, grafické zobrazení struktury účetních výkazů, grafické srovnání vypočtených hodnot poměrových ukazatelů se standardními hodnotami, s odvětvovými průměry, s konkurencí, s plánovanými hodnotami.

Projekt tvoří program ESO. Jeho hlavní menu, které obsahuje čtyři základní volby - vstupní data, analýza výkazů, finanční ukazatele, soustavy ukazatelů a tři doplňující volby -- menu grafů, mezipodnikové srovnávání, menu pro export a import dat.

Další tři volby umožní rozbalení dílčích menu.

Analýzu účetních výkazů i hodnocení finančních ukazatelů provádí program ESO také graficky prostřednictvím volby menu grafů. Uživatel má možnost výběru velkého množství grafů, které názorně ukazují situaci v analyzované firmě.

Volba mezipodnikové srovnávání umožňuje vícekriteriální hodnocení vybraných podniků pomocí pěti metod -- metoda prostého pořadí, bodovací, normované proměnné, vzdálenosti od fiktivního objektu, klasifikační. Program umožňuje uživateli vybrat, které podniky budou předmětem srovnávání, na základě kterých ukazatelů bude srovnávání prováděno a umožní mu stanovit váhy pro jednotlivé ukazatele.

Volba menu pro export a import dat umožňuje komunikaci s jinými databázovými a tabulkovými systémy. Umožňuje například export vypočtených finančních ukazatelů do MS Excelu a jejich další třídění a zpracování. Dále umožňuje například automatizované načítání rozvah a výkazů zisků a ztrát, které nabízí Burza cenných papírů Praha v pravidelných čtvrtletních intervalech u podniků, které jsou na hlavním a vedlejším trhu.

Programové zabezpečení projektu

Program ESO dodává firma E-SOFTWARE. Nároky na technické vybavení jsou PC 486 a vyšší, 8 MB vnitřní paměti,Windows 3.1 nebo Windows 95 nebo Win NT, MS Word. Program je připraven v databázovém systému MS Access. Pro účely výuky na VŠE v Praze je počet licencí neomezený.

K projektu se student přihlásí v prostředí Windows 3.11 volbou výukové projekty a napsáním názvu projektu -- ESO.

Projekt REVALEX

Cíl projektu

Program Revalex je určen hlavně pro mezipodnikové srovnávání řádově tisíců podniků, ale umožňuje i hodnocení jednoho podniku v časové řadě.

Popis projektu

Výstupy pro jednotlivé podniky obsahují: analýzu účetních výkazů (výkaz zisků a ztrát a rozvaha) za všechna období, časové řady poměrových ukazatelů (celkem jde o více než 50 poměrových ukazatelů včetně dvou globálních indexů -- Altmanův index a Index celkové výkonnosti podniku). Výstupy pro soubory podniků (obory, odvětví) zahrnují: základní statistické charakteristiky (medián, kvartily, vážený aritmetický průměr) všech poměrových ukazatelů pro zvolený soubor podniků, přehled hodnot poměrových ukazatelů za všechny podniky souboru, uspořádání všech podniků v souboru podle zvoleného ukazatele.

Programové zabezpečení projektu

Program dodává firma Valex s. r. o. Program je připraven v prostředí FoxPro. Pro účely výuky na VŠE je zakoupena l licence, která je nainstalována na místnosti 311nb na katedře podnikového managementu.

Projekt Spider Analýza

Cíl projektu

Program umožňuje komplexní pohled nejenom na jednotlivé podniky, ale i na celá odvětví, a to jak v tuzemsku, tak i v některých evropských zemích.

Popis projektu

Program je zajímavý zejména svými grafickými výstupy v podobě pavučinového grafu, portfolio grafu a grafu sledování vývoje. Pavučinový graf - představuje základní analytický nástroj programu, který umožňuje analýzu až pěti společností v jednom grafu, výběr až 16 ukazatelů pro jeden graf z celkového počtu více než 60 ukazatelů, srovnávání hospodaření podniku v časové řadě. Portfolio graf - umožňuje srovnávání dvou až pěti podniků mezi sebou na základě dvou vybraných ukazatelů. Graf sledování vývoje - umožňuje rychle odpovědět na otázku, zda je trend vývoje podniku stejný jako je trend vývoje odvětví, umožňuje sledování měsíčních čtvrtletních a ročních výsledků ukazatele, sledování vývoje položek z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Program dále nabízí rating společností, který umožňuje odpovědět na otázky, které podniky patří k nejlepším v odvětví, jak si stojí náš analyzovaný podnik v odvětví.

Programové zabezpečení projektu

Program dodává firma Aspekt kilcullen, s.r.o. Pro potřeby výuky na VŠE bylo zakoupeno 18 licencí. V prostředí Windows NT zvolíme ikonu Menu, dále ikonu Aspekt a poté ikonu Spider Analýza.

Projekt GNOSTIC

Cíl projektu

Projekt umožňuje provádět analýzu zkoumaného objektu pomocí metody založené na nestatistickém přístupu, kterou nazýváme gnostická teorie neurčitých dat. Autorem této metody je Ing. Pavel Kovanic, DrSc.

Jedná se o náročnější analytickou metodu. Vzhledem k principiální novosti gnostického přístupu k neurčitosti dat a z něho odvozených metod doporučujeme nejdříve pročíst alespoň zběžně úvodní kapitoly o gnostické teorii z literatury [KOVANICOVÁ, KOVANIC 1995].

Program je vhodný zejména pro mezipodnikové srovnávání. Mezi přednosti použitých metod patří velmi spolehlivé rozdělení dat o podnicích pomocí distribuční funkce, které umožňuje určit intervaly typických dat pro jednotlivé ukazatele a usnadňuje tak podnikovému managementu hodnocení finanční situace podniku. Použitá intervalová analýza umožňuje rozdělení podniků do skupin a upozorňuje na výrazné vývojové tendence v každé skupině podniků. Gnostická shluková analýza umožňuje identifikovat shluky podniků a určit jejich společné vlastnosti. Shluková analýza tedy odkrývá managementu podobnosti v situaci podniků. Při analýze dynamiky vývoje shluků může management velmi přesně odhalit, kam se za dobu hodnocení dostala konkurence a jak se změnilo postavení hodnoceného podniku.

Popis projektu

Projekt umožňuje řešit tyto úlohy:

 1. výpočet globální distribuční funkce a hustoty dat v jednotlivých bodech i pro soustavu bodů zvoleného rozsahu i hustoty,
 2. totéž pro lokální distribuční funkci a hustotu dat,
 3. současné odhadování optimálních mezí nosiče dat a parametru měřítka,
 4. interaktivní odhadování mezí nosiče dat a parametru měřítka vlastní volbou na základě pozorovaných změn průběhů distribučních funkcí,
 5. odhadování optimálních parametrů měřítka tří typů:
 6. robustní odhadování parametrů polohy datového souboru:
 7. robustní odhadování kvantilů distribuční funkce,
 8. testování shody gnostické distribuční funkce s daty pomocí neparametrického statistického testu Kolmogorova a Smirnova,
 9. testování homogenity datového souboru,
 10. shluková analýza dat na přímce.

Programové zabezpečení projektu

Základem projektu GNOSIC je program Gnostický analyzátor dat GA5.2 od firmy M. M. Consult. Autory programu jsou Pavel Kovanic, Martin Michajlov a Ronald A. Barack. Nároky na technické vybavení jsou počítač IBM PC/AT s procesorem na bázi Intel 80386 a vyšší, s operační pamětí nejméně 2 MB, pevný disk s kapacitou 14 MB. Microsoft Windows verze 3.1 a vyšší.

Pro účely výuky bylo pro VŠE v Praze zakoupeno 10 licencí. Programy jsou instalovány lokálně v počítačové učebně 313NB.