Dobývání znalostí z databází -- Praha 14. září 1999
 


Schéma DZD

Dobývání znalostí z databází '99

14. září 1999

Nová aula VŠELaboratoř inteligentních systémů

Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická
PrahaDobývání znalostí z databází (KDD -- Knowledge Discovery in Databases) je nová, prudce se rozvíjející disciplina informatiky. Cílem je získání nových, dosud neznámých informací a znalostí skrytých v rozsáhlých databázích. Nejedná se o pouhé seznamy objektů splňujících danou podmínku (poskytované běžnými dotazovacími jazyky) ani o fakta uváděná v rutinně produkovaných výstupních sestavách. Naopak, jde o prakticky využitelné ale dosud neznámé, obecně platné vztahy týkající se objektů nějakým způsobem v databázi popsaných. Rozvoj metod a aplikací KDD je vedle pokroku v databázových technologiích důsledkem faktu, že vlastníci databází si v širokém měřítku počínají uvědomovat, že bez hluboké analýzy dat zůstane potenciál existujících rozsáhlých databází do značné míry nevyužitý a že dojde mimo jiné i ke ztrátě konkurenceschopnosti. V některých případech jsou data shromažďována v složitě strukturovaných databázích i po desítky let (např. pojišťovny, nemocnice, státní orgány, banky, výrobní podniky, atd.)

Cílem semináře Dobývání znalostí z databází '99 je podrobněji informovat účastníky o cílech, metodách a nástrojích KDD. Důraz je kladen na praktické využití KDD. První část přednášek zahrne ukázky aplikací a seznamí posluchače s obecnou metodologií aplikací KDD (od stanovení cílů až po využití výsledků. v praxi). Druhá část přednášek bude věnována představení významných softwarových systémů pro KDD. Dalším záměrem semináře je zprostředkování kontaktů mezi stávajícími i potenciálními uživateli KDD, poskytovateli služeb v této oblasti a vědecko-pedagogickými pracovníky VŠE, kteří se zabývají výzkumem a výukou KDD. Součástí semináře bude i výstava software a služeb v oblasti KDD.

Bezprostředně po semináři Dobývání znalostí z databází '99 se ve dnech 15.-18. září ve stejných prostorách koná mezinárodní konference PKDD'99. Jedná se o třetí z řady konferencí PKDD (Principles and Practise of Knowledge Discovery in Databases). V roce 1997 byla pořádána v Norsku a v roce 1998 ve Francii. Tato konference se zařadila mezi významné konference v oblasti KDD a je navštěvována odborníky z celého světa. Je věnována jak teoretickým tak i praktickým aspektům KDD a účast na ni lze doporučit všem, kteří se chtějí podrobněji zabývat KDD ať už z teoretického nebo praktického hlediska. Další informace jsou na internetové adrese http://lisp.vse.cz/pkdd99/. Pro účastníky konference PKDD'99 je účast na semináři zdarma. Podle nové dohody pořadatelů semináře DZD'99 s radou České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) mají členové ČSSI na semináři 10 % slevu z účastnického poplatku.

Další informace:

Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .