Vítejte na naší stránce, která vznikla v rámci projektu BADAME a věnuje se využití programového produktu SORITEC pro ekonometrické analýzy.

Ekonometrické modelování se již stalo nedílnou součástí ekonomických analýz. Vneslo do nich nejen možnost měření vlivů jedněch ekonomických veličin na jiné ekonomické veličiny, ale také příležitost k simulacím variantních scénářů ekonomické politiky s prozkoumáním důsledků určitých rozhodnutí a k prognózám o vývoji ekonomických ukazatelů.

Na VŠE se ekonometrie vyučuje již od sedmdesátých let. Za tu dobu prošla významným vývojem jak sama ekonometrická věda, tak i přístupy k její výuce a možnosti jejího uplatnění v praxi. S obsahem našich kurzů nejlépe koresponduje učebnice profesora Romana Huška "Ekonometrická analýza", Ekopress 1999.

Když se na začátku devadesátých let otevřela šance vybavit školu počítači a softwarem nezbytným pro praktická cvičení studentů i pro aplikační práce učitelů, patřila k primárním kriteriím rychlost a nízká cena dodávky. Proto byla z poměrně široké škály softwarových produktů pro ekonometrické výpočty vybrána demonstrační verze SORITECu, kterou firma SORITES Group nabízela ihned a zdarma pod názvem SAMPLER. Přestože učitelé již dnes pracují s různými profesionálními softwarey, zůstává demonstrační verze ve vybavení našich učeben, neboť pro běžnou práci s ekonometrickými modely plně postačuje. V souladu s filosofií firmy, aniž by to bylo chápáno jako protiprávní, je možné tuto demonstrační verzi šířit. Studenti si ji mohou přenést do svých osobních počítačů, včetně příručky k obsluze, a využít ji i mimo rámec předmětu pro další studijní účely. Také vy si můžete pro své potřeby převzít tento SAMPLER.

Některé aplikační práce zaměřené na ekonomiku ČR zpracované pomocí demonstrační verze SAMPLER zde uvádíme jako metodické pomůcky.

Výše uvedené aplikace jsou součástí naší odborné práce a publikační činnosti. Širší teoretické zázemí s odkazy na další odbornou literaturu najdete např. v těchto našich článcích.

K tématu Modelování investic ČR:
Pánková, V.: Modelování investičního procesu v ČR. Politická ekonomie č.6, 1995
Pánková, V.: Investment Model of the Czech Economy. Prague Economic Papers č. 1, 1996
K tématu Strukturální neutralita peněz v ekonomice ČR:
Pánková, V.: Strukturální neutralita peněz při hypotéze racionálního očekávání. Politická ekonomie č.6, 1993
Pánková, V.: Structural Neutrality of Money in the Czech Economy. Acta Oeconomica Pragensia č. 4, 1999
K tématu Testování platnosti axiomu racionální volby v ekonomice ČR:
Kodera, J. -- Pánková, V.: Odhad neoklasického modelu poptávky po penězích v české ekonomice. Politická ekonomie 5, 1999
Kodera, J. -- Pánková, V.: Money Demand Analysis by AIDS Model in The Czech Republic, Bulletin of the Czech Econometric Society 10, 1999
K tématu Komplexní model ekonomiky ČR:
Pelikán, J.: Econometric Model of the Czech Economy, Business Development in Theory and Practice, Cheb 1997
Pelikán, J.: Open Economy Models, Proceedings of the 17th International Conference MME'99
Pelikán, J.: Intertemporal Trade Models, Acta Oeconomica Pragensia 4, 1999

Ve vaší práci vám přejeme hodně úspěchů.

Řešitelé