Změnou v nabídce peněz je možné vyvolat odpovídající změny v jiných makroekonomických veličinách. Často je ale pozorováno, že takový vliv nastane pouze tehdy, když změna peněžní nabídky nebyla očekávána. Pokud očekávána byla, změní se zpravidla pouze cenová hladina; monetární politika se tak může minout zamýšleným účinkem. Jev je popsán jako strukturální neutralita peněz.

Testování platnosti principu strukturální neutrality peněz je možné provést pomocí hypotézy o racionálních očekáváních (REH) a modelu typu

kde

jsou napozorované hodnoty vysvětlované proměnné

jsou přirozené hodnoty vysvětlované proměnné, např. trend

je míra růstu peněžní nabídky

je v období t-1 očekávaná míra růstu peněžní nabídky

jsou parametry modelu,

jsou disturbance,

Pokud je skutečná změna v nabídce peněz blízká očekávání, je hodnota rozdílu blízká nule a parametr β1 je statisticky nevýznamný.

V tomto smyslu je princip neutrality peněz testován na čtvrtletních datech ČR z období 1993Q1 až 1998Q3, přičemž první dvě (event. tři) období jsou využita pro zavedení časově zpožděných veličin. Všechna data jsou prezentována jako sezónně upravená a výpočty se provádějí s logaritmovanými hodnotami. Jedná se o peněžní nabídku M2 (po logaritmování značeno lm), hrubý domácí produkt y (ly), míru nezaměstnanosti un (lun), míru inflace inf (linf), výši exportu ex (lex) a výši importu im (lim). Veličina ΔM je značena dm. Pro výraz je použito značení m.

Výsledky výpočtů ukazují, že parametr u veličiny m je vždy statisticky nevýznamný, tedy princip strukturální neutrality se pro uvedené ekonomické veličiny ve sledovaném období uplatňoval.

V SORITECu budou postupně provedeny tyto operace

read 'h:datab
symbols
print y m2
lm=log(m2)
ly=log(y)
print un inf ex im
lun=log(un)
linf=log(inf)
lex=log(ex)
lim=log(im)
use 1993q2 1998q3
dm=lm-lm(-1)
corc (origin) dm lm(-1) ly
use 1993q3 1998q3
compute (tag=em) ^foreq
m=dm-em
hilu lun lun(-1) linf m
regress ly ly(-1) m
regress lex lex(-1) m
regress lim lim(-1) m
quit

Posloupnost operací včetně reakcí systému je následující:

1> read 'h:datab'
 
 *** File opened ( 1): h:data.sal
 
2> symbols
 
 
 SORITEC symbol table:
 User variables
 
 NAME        TYPE    LENGTH
 
 IM        SERIES     23
 EX        SERIES     23
 INF        SERIES     23
 UN        SERIES     23
 Y         SERIES     23
 M2        SERIES     23
 
3> print y m2
 
 
             Y       M2
 
 1993Q1        259.386    577.283
 1993Q2        249.035    624.417
 1993Q3        247.992    657.427
 1993Q4        229.158    712.151
 1994Q1        277.183    722.769
 1994Q2        281.556    777.214
 1994Q3        288.075    798.520
 1994Q4        298.300    869.691
 1995Q1        295.530    959.792
 1995Q2        300.651    909.005
 1995Q3        307.436    975.062
 1995Q4        314.481    999.371
 1996Q1        309.044    1033.08
 1996Q2        314.774    1085.33
 1996Q3        317.846    1094.30
 1996Q4        324.452    1090.68
 1997Q1        312.889    1098.63
 1997Q2        316.465    1151.18
 1997Q3        317.554    1177.69
 1997Q4        331.507    1158.99
 1998Q1        310.142    1162.60
 1998Q2        308.807    1219.75
 1998Q3        308.409    1226.03
 
4> ly=log(y)
5> lm=log(m2)
6> print un inf ex im
 
 
             UN       INF      EX       IM
 
 1993Q1        2.78952    .707029    99.7346    79.5298
 1993Q2        2.78506    2.38077    99.2976    91.8429
 1993Q3        3.16156    2.09493    98.3958    92.2614
 1993Q4        3.44099    3.22949    101.066    109.788
 1994Q1        3.39005    1.79971    141.744    139.099
 1994Q2        3.28278    1.68054    152.174    157.897
 1994Q3        3.14161    2.79324    152.867    167.023
 1994Q4        3.11840    2.67269    160.664    167.140
 1995Q1        3.00261    1.79971    165.779    179.647
 1995Q2        2.93332    2.10068    170.781    188.959
 1995Q3        2.95212    .698310    181.638    193.739
 1995Q4        2.86424    2.00451    187.207    208.010
 1996Q1        2.94450    4.56355    176.975    201.907
 1996Q2        2.91214    2.66086    177.805    206.311
 1996Q3        3.19148    1.39662    191.570    232.466
 1996Q4        3.44099    1.78179    197.524    229.890
 1997Q1        4.16491    1.02841    179.235    217.061
 1997Q2        4.76532    2.66086    198.690    225.677
 1997Q3        4.98669    4.78841    213.276    238.161
 1997Q4        5.27880    1.44770    228.174    247.626
 1998Q1        5.32721    2.89239    228.023    254.579
 1998Q2        6.24786    .980318    223.087    243.604
 1998Q3        5.88429    1.99517    230.478    255.039
 
7> lun=log(un)
8> linf=log(inf)
9> lex=log(ex)
10> lim=log(im)
11> use 1993q2 1998q3
12> dm=lm-lm(-1)
13> corc (origin) dm lm(-1) ly
   
 
 CORC : dependent variable is DM
 
 Using  1993Q2-1998Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 LM{-1}         -.139319    .388627E-01  -3.58491    .002
 LY           .173081    .466755E-01  3.70817    .001
 ^RHO          -.427277    .197295    -2.16567    .043
 
 
                Equation Summary
   No. of Observations =   21    R2=  .6345  (adj)=  .5961
   Sum of Sq. Resid. =  .181725E-01  Std. Error of Reg.= .309265E-01
   Log(likelihood)  =  44.2522    Durbin-Watson   = 2.28751
   Schwarz Criterion =  41.2076    F ( 2,  19)  =  16.4945
   Akaike Criterion =  42.2522    Significance   =  .000070
 
           Autocorrelation Estimation Summary
   Initial Rho(1)   =  .00000   Final Rho(1)   = -.42728
   Std Error of Rho(1) =  .19730   t-value (sig) = -2.166 ( .043)
   Convergence at iteration 2

14> use 1993q3 1998q3
15> compute (tag=em) ^foreq 
 
16> m=dm-em
17> hilu lun lun(-1) linf m
 
 
 HILU : dependent variable is LUN
 
 Using  1993Q3-1998Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         .629225    .348595    1.80503    .090
 LUN{-1}         .602275    .194623    3.09458    .007
 LINF          -.433456E-01  .227405E-01  -1.90610    .075
 M            .289748    .337931    .857417    .404
 ^RHO          .900000    .974679E-01  9.23381    .000
 
 
                Equation Summary
   No. of Obs. =  20 R2=  .949 (adj)=  .940 Durbins H= -.71651
   Sum of Sq. Resid. =  .681389E-01  Std. Error of Reg.= .652586E-01
   Log(likelihood)  =  28.4406    Durbin-Watson   = 2.00394
   Schwarz Criterion =  22.4492    F ( 3,  16)  =  100.236
   Akaike Criterion =  24.4406    Significance   =  .000000
 
           Autocorrelation Estimation Summary
   Initial Rho(1)   =  .00000   Final Rho(1)   =  .90000
   Std Error of Rho(1) =  .09747   t-value (sig) =  9.234 ( .000)
   Used 11 Hildreth-Lu iterations.
 
18> regress ly ly(-1) m
 

 REGRESS : dependent variable is LY
 
 Using  1993Q3-1998Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         1.33092    .604445    2.20188    .041
 LY{-1}         .767974    .106177    7.23294    .000
 M           -.538898    .341522    -1.57793    .132
 
 
                Equation Summary
   No. of Obs. =  21 R2=  .758 (adj)=  .731 Durbins H= -1.44872
   Sum of Sq. Resid. =  .380259E-01  Std. Error of Reg.= .459625E-01
   Log(likelihood)  =  36.4994    Durbin-Watson   = 2.46806
   Schwarz Criterion =  31.9326    F ( 2,  18)  =  28.1531
   Akaike Criterion =  33.4994    Significance   =  .000003
 
19> regress lex lex(-1) m
 

 REGRESS : dependent variable is LEX
 
 Using  1993Q3-1998Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         .737918    .355153    2.07774    .052
 LEX{-1}         .863794    .692430E-01  12.4748    .000
 M           -.350225    .584504    -.599184    .557
 
 
                Equation Summary
   No. of Obs. =  21 R2=  .898 (adj)=  .886 Durbins H= -.38212
   Sum of Sq. Resid. =  .111198    Std. Error of Reg.= .785983E-01
   Log(likelihood)  =  25.2324    Durbin-Watson   = 2.01240
   Schwarz Criterion =  20.6656    F ( 2,  18)  =  78.9082
   Akaike Criterion =  22.2324    Significance   =  .000000
 
20> regress lim lim(-1) m
 

 REGRESS : dependent variable is LIM
 
 Using  1993Q3-1998Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         .750078    .228425    3.28370    .004
 LIM{-1}         .865301    .437920E-01  19.7593    .000
 M           -.413801E-01  .447543    -.924607E-01  .927
 
 
                Equation Summary
   No. of Obs. =  21 R2=  .956 (adj)=  .952 Durbins H= -.09571
   Sum of Sq. Resid. =  .647751E-01  Std. Error of Reg.= .599885E-01
   Log(likelihood)  =  30.9065    Durbin-Watson   = 1.73118
   Schwarz Criterion =  26.3397    F ( 2,  18)  =  197.652
   Akaike Criterion =  27.9065    Significance   =  .000000
 
21> quit