Na základě teorie o systémech poptávkových funkcí je odvozen model

kde w je podíl poptávky po penězích na celkovém bohatství, r úroková míra na nově poskytnuté úvěry, rp Prague Interbank Offer Rate = PRIBOR, v index reálné průmyslové výroby. Veličiny α, γ1 , β jsou parametry.

Pokud odhady ukazují, že parametr γ1 je záporný, znamená to, že citlivost podílu peněz na celkovém bohatství vzhledem k příjmu je kladná a citlivost vůči úrokové míře je negativní a vzhledem k PRIBORu kladná, což je v souladu s teoretickými závěry i praktickými poznatky. Takto provedenou analýzu chápeme jako test platnosti principu racionální volby v prostředí tranzitivní ekonomiky; výsledky ukazují, zda proces poptávky po penězích probíhá v souladu s dosti sofistikovaným axiomem neoklasické teorie o spotřebitelské volbě.

Data pro ČR jsou měřena měsíčně počínaje obdobím 1993M3 a konče 1998M3 včetně, což znamená 61 pozorování. Výraz je označen názvem ZAVORKA, ν je uvedeno pod názvem IP (rozumí se Index Průmyslové výroby)

Výsledky odhadu vedou k potvrzení platnosti principu racionální volby v ekonomice ČR.

V SORITECu budou postupně provedeny tyto operace

read 'h:datac'
zavorka=log(1+sazby)-log(1+pribor)
corc w zavorka ip
quit 

Posloupnost operací včetně reakcí systému je následující:

1> read 'h:datac'
 
2> zavorka=log(1+sazby)-log(1+pribor)

3> corc w zavorka ip
 
 
 CORC : dependent variable is W
 
 Using  1993M3-1998M3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         .123261    .763806E-02  16.1377    .000
 ZAVORKA        -.567096E-01  .771947E-02  -7.34631    .000
 IP           .314361E-02  .539783E-02  .582384    .563
 ^RHO          .729645    .882815E-01  8.26499    .000
 
 
                Equation Summary
   No. of Observations =   60    R2=  .8427  (adj)=  .8372
   Sum of Sq. Resid. =  .394666E-02  Std. Error of Reg.= .832103E-02
   Log(likelihood)  =  203.741    Durbin-Watson   = 2.39846
   Schwarz Criterion =  197.599    F ( 2,  57)  =  152.676
   Akaike Criterion =  200.741    Significance   =  .000000
 
           Autocorrelation Estimation Summary
   Initial Rho(1)   =  .00000   Final Rho(1)   =  .72965
   Std Error of Rho(1) =  .08828   t-value (sig) =  8.265 ( .000)
   Convergence at iteration 5
 
4>quit