Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Testování platnosti axiomu racionální volby v ekonomice

Na základě teorie o systémech poptávkových funkcí je odvozen model

kde w je podíl poptávky po penězích na celkovém bohatství, r úroková míra na nově poskytnuté úvěry, rp Prague Interbank Offer Rate = PRIBOR, v index reálné průmyslové výroby. Veličiny α, γ1 , β jsou parametry.

Pokud odhady ukazují, že parametr γ1 je záporný, znamená to, že citlivost podílu peněz na celkovém bohatství vzhledem k příjmu je kladná a citlivost vůči úrokové míře je negativní a vzhledem k PRIBORu kladná, což je v souladu s teoretickými závěry i praktickými poznatky. Takto provedenou analýzu chápeme jako test platnosti principu racionální volby v prostředí tranzitivní ekonomiky; výsledky ukazují, zda proces poptávky po penězích probíhá v souladu s dosti sofistikovaným axiomem neoklasické teorie o spotřebitelské volbě.

Data pro ČR jsou měřena měsíčně počínaje obdobím 1993M3 a konče 1998M3 včetně, což znamená 61 pozorování. Výraz je označen názvem ZAVORKA, ν je uvedeno pod názvem IP (rozumí se Index Průmyslové výroby)

Výsledky odhadu vedou k potvrzení platnosti principu racionální volby v ekonomice ČR.

V SORITECu budou postupně provedeny tyto operace

read 'h:datac'
zavorka=log(1+sazby)-log(1+pribor)
corc w zavorka ip
quit 

Posloupnost operací včetně reakcí systému je následující:

1> read 'h:datac'
 
2> zavorka=log(1+sazby)-log(1+pribor)

3> corc w zavorka ip
 
 
 CORC : dependent variable is W
 
 Using  1993M3-1998M3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         .123261    .763806E-02  16.1377    .000
 ZAVORKA        -.567096E-01  .771947E-02  -7.34631    .000
 IP           .314361E-02  .539783E-02  .582384    .563
 ^RHO          .729645    .882815E-01  8.26499    .000
 
 
                Equation Summary
   No. of Observations =   60    R2=  .8427  (adj)=  .8372
   Sum of Sq. Resid. =  .394666E-02  Std. Error of Reg.= .832103E-02
   Log(likelihood)  =  203.741    Durbin-Watson   = 2.39846
   Schwarz Criterion =  197.599    F ( 2,  57)  =  152.676
   Akaike Criterion =  200.741    Significance   =  .000000
 
           Autocorrelation Estimation Summary
   Initial Rho(1)   =  .00000   Final Rho(1)   =  .72965
   Std Error of Rho(1) =  .08828   t-value (sig) =  8.265 ( .000)
   Convergence at iteration 5
 
4>quit 

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 18:58.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).