Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Řešení dynamických makroekonomických modelů

Vytvoření fázového portrétu a grafického průběhu řešení dvourovnicovýc dynamických modelů.

Program, který je dostupný na internetové stránce projektu BADAME, automaticky vytvoří tři soubory (m-file), z nichž první nakreslí fázový portrét soustavy včetně křivek parciálních rovnovah a druhý tabeluje hodnoty neznámých funkcí a zobrazí jejich časový průběh. Třetí soubor je pomocný a je využíván prvními dvěma soubory.

Samozřejmě nezáleží na ekonomické interpretaci, příslušný program provede vytvoření souborů pro libovolnou soustavu dvou nelineárních diferenciálních rovnic v kanonickém tvaru

x1(t) = f1(x1(t),x2(t))

x2(t) = f2(x1(t),x2(t))

Uživatel zadá pravé strany diferenciálních rovnic, přičemž parametry těchto rovnic musí být zadány numericky. Dále musí zadat meze časového intervalu, ve kterém probíhá čas t a počáteční hodnoty obou neznámých funkcí. Pravé strany diferenciálních rovnic zadá do prvních dvou okének na aplikační internetové stránce. Do třetího okénka zadá počáteční hodnotu časového horizontu, která může být libovolné reálné číslo. Do čtvrtého okénka zadá koncovou hodnotu časového horizontu, která musí být reálným číslem větším než počáteční hodnota časového horizontu. Do posledních dvou okének uživatel zadá počáteční hodnoty veličin x1 a x2.

První soubor nazvaný PORTRET.M nakreslí časový fázový portrét soustavy. V tomto portrétu najdeme trajektorii systému vycházející z počátečních hodnot. Dále zde najdeme křivky parciálních rovnovah, z nichž první je dána rovnicí

0 = f1(x1,x2),

a druhá je dána rovnicí

0 = f2(x1,x2).

Rovnice uvedených křivek obvykle zapisujeme ekvivalentním výrazem

x1 = 0, x2 = 0,

což jsme učinili i v popisu fázového portrétu soustavy. Průsečík křivek parciálních rovnováh je bodem rovnováhy celého systému.

Druhý soubor nazvaný RESENI.M provede řešení soustavy a nakreslí průběh neznámých funkcí x1 a x2. Třetí soubor je nazván ROVNICE.M a je využíván prvními dvěma soubory.

Aby bylo možné využít zmíněného postupu pro řešení dynamických modelů, uživatel musí mít k dispozici instalaci programového produktu MATLAB buď na svém počítači, nebo využít počítače který je k dispozici na katedře měnové teorie a politiky a katedře bankovnictví a pojišťovnictví.

Přechod na aplikaci

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 18:59.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).