Program simulace průběhu kurzů akcií je dostatečně obecný a umožňuje uživateli velkou flexibilitu při volbě parametrů. Vychází z nejmodernějších výzkumu, které modelují náhodnou složku pomocí tzv. Levyho procesu. V našem případě se požívá Wienerova procesu pro simulaci spojité náhodné složky a dvou Poissonových procesů pro simulaci skoků (jeden pro skoky nahoru, druhý pro skoky dolů). Skoky odrážejí náhodný výskyt významné informace, jež změní náhle kurz akcie. Velikost skoků je náhodná a je modelována na základě rovnoměrného rozdělení. Další vlastností modelu je možnost bankrotu. To znamená, že nabude-li kurz nulové hodnoty, zůstane takový do konce simulovaného období. (Z technických důvodů je v programu považována za nulovou hranici hodnota 0.01).

Poznámky k volitelným parametrům

N
Časový horizont ve zvolených jednotkách, nejlépe dny (z paměťových důvodů maximálně 720).
M
Počet nasimulovaných trajektorií (maximálně 500).
a
Očekávaná krátkodobá velikost výnosnosti spojité složky. Kdyby trajektorie neobsahovala skoky, pak by a bylo rovno očekávané výnosnosti za malý časový okamžik držby akcie.
b
Volatilita spojité složky. Interpretace podobná jako u a.
c1,c2
Parametry udávají maximální relativní velikost skoku nahoru (resp. dolů).Nastane-li skok v kurzu, pak jeho velikost je náhodná a závisí na momentální hodnotě kurzu, na realizaci náhodného čísla z rovnoměrného rozdělení na a velikosti parametru c1 (resp.c2). Maximální skok nastává v případě, že náhodné číslo je 1. Pokud volíme oba parametry nulové, dostáváme klasickou spojitou trajektorii bez skoků.
d1, d2
Parametry určují intenzitu skoků nahoru (resp. dolů). Jejich převrácené hodnoty lze interpretovat jako průměrný čas mezi výskytem jednotlivých skoků.
A
Určuje počáteční kurz akcie a lze volit pouze jako kladné číslo. Všechny realizované simulace vycházejí z této hodnoty.

Přechod na aplikaci