V rámci projektu jsou k dispozici různé programy. Některé z nich jsou přístupné z celé počítačové sítě VŠE, některé pouze ve speciální učebně 313NB a některé pouze řešitelům projektu.

Programy dostupné z počítačové sítě VŠE

Pro spuštění následujících programů se musíte nejprve přihlásit do Windows NT. Podrobnější informace o spuštění jednotlivých programů naleznete na samostatných stránkách:

GLOBAL
Projekt GLOBAL je orientován na budoucnost. Jeho obsah tvoří čtyři dílčí programy -- PROVALEX, STRATEX, PLANAL, EVALENT. Cílem těchto programů je usnadnit a urychlit hodnocení investičních akcí, vypracování podnikatelského plánu a stanovení hodnoty firmy.
OVEL
Program poskytuje informace o účetních závěrkách, zápisech i změnách v obchodním rejstříku, likvidacích a konkurzech podniků, povolení ochranné lhůty, oznámeních a rozhodnutích v podnikatelských záležitostech tak, jak tuto oznamovací povinnost ukládá obchodní zákoník a další právní normy.
SAS
Programový systém poskytuje prostředky pro profesionální analýzu dat a pro vývoj interaktivních aplikací. Kromě statistické analýzy je systém zaměřen na operační výzkum a finanční plánování.
Dar firmy SAS Institute
SPSS
Programový systém je určen pro statistickou analýzu dat. Poskytuje značné možnosti v oblasti transformace vstupních dat a při manipulaci s výsledky. Jeho přednosti lze s výhodou využít při zpracování dat z marketingových výzkumů.
Licence zajišťována z prostředků VŠE
STATGRAPHICS
Programový systém je určen pro statistickou analýzu dat. Umožňuje vytvářet a transformovat datové soubory, provádět analýzu dat a připravovat prezentaci výsledků.

Programy přístupné v učebně 313NB

Gnostický analyzátor dat GA5.2
Program umožňuje provádět analýzu zkoumaného objektu pomocí metody založené na nestatistickém přístupu, kterou nazýváme gnostická teorie neurčitých dat.

Programy přístupné pouze řešitelům projektu

Mathcad

Programový systém je určen pro matematické výpočty. Umožňuje publikování matematických textů na Internetu, proto může být využíván při přípravě interaktivních příruček statistiky.

Zdarma si můžete stáhnout program Mathcad Explorer, který umožňuje prohlížení dokumentů vytvořených v Mathcadu:

KnowledgeSTUDIO
Systém pro dobývání znalostí z databází. Základními metodami jsou rozhodovací stromy, regrese, neuronové sítě a shlukování.
Program je přístupný řešitelům projektu a bude nainstalován i na učebně JM357.
LISP-Miner
Systém LISP-Miner je experimentální systém pro KDD vyvinutý a dále rozvíjený v Laboratoři inteligentních systémů. Je určen pro potřeby výzkumu, vývoje a výuky KDD. Jeho součásti jsou procedura 4ft-Miner (nová, zcela na VŠE vyvinutá implementace metody GUHA), systém KEX pro strojové učení a procedura DataSource pro rozsáhlé transformace dat. Podrobnější informace podá doc. Rauch.
WEKA
Systém pro dobývání znalostí z databází vytvořený na Waikato univerzitě na Novém Zélandu, volně dostupný na http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka bližší informace podá doc. Berka.
S-PLUS
Programový systém poskytuje prostředky pro profesionální statistickou analýzu a vývoj statistických aplikací. Základem je programovací jazyk, k dispozici je též nabídkový režim.

Příbuzné projekty Fakulty managementu VŠE

Následující projekty nejsou součástí Banky dat a modelů, ale obsahově s ní úzce souvisejí.

Simulace modelu IS-LM-BP
Aplikace umožňuje grafickou simulaci modelu IS-LM-BP na základě zadaných exogenních parametrů modelu.
Dynamické ekonomické modely
Projekt nabízí aplikaci ve formátu MS Excel, která umožňuje grafickou interpretaci modelu "cobweb" (pavučinový model), Solowova modelu růstu a Ramsey-Cass-Koopmansova (RCK) modelu. K dispozici je i článek popisující zmíněné modely.