Program SPSS je přístupný po přihlášení ke školní síti na pracovní stanici s Windows NT. Pro práci je nutný hardwarový klíč. Z menu je potřeba vybrat složku Statistické programy. V menu jsou přístupné jednotlivé programové systémy využívané v rámci projektu BADAME.

Základní údaje

Systém vyvíjí firma SPSS (USA), která má v ČR své zastoupení. Internetová stránka se nalézá na adrese http://www.spss.com/. Verze 8 je určena pro Windows 95 a Windows NT a je dodávána buď na disketách nebo na CD-ROM, které obsahuje výukový program, různé datové soubory a následující moduly systému SPSS:

Se systémem lze navíc zakoupit následující samostatné produkty, které je možné spouštět přímo z SPSS:

Dále je k dispozici program Smart Viewer, který umožňuje prohlížet a manipulovat s výstupy stejným způsobem jako v SPSS.

Kromě spolehlivosti statistických výpočtů, které uživatelé prověřují již od roku 1965, spočívá síla systému SPSS v práci s daty. SPSS umožňuje podrobně popsat datový soubor (proměnné a kódy kategorií), rozlišovat různé typy chybějících údajů a nabízí širokou škálu v oblasti transformací dat, včetně možnosti agregovat údaje. Jednoduše lze zadávat výpočty pro podskupiny dat.

Principy práce

Ovládání systému je umožněno jednak pomocí nabídkového režimu (standardní postup práce), jednak pomocí příkazů jazyka SPSS. Existuje též možnost nechat systémem podle "nabídkového" zadání pro určitou proceduru vytvořit příkaz, který může být později upraven a znova spuštěn. Příkazy lze spouštět buď interaktivně nebo v dávkách. Ve druhém případě lze použít samostatný program SPSS Production Facility, který může pracovat "na pozadí".

Pro usnadnění některých opakujících se operací lze využít možnosti programování pomocí skriptů.

Nabídkový režim je plně přizpůsoben stylu Windows. Při spuštění SPSS se postupně zobrazují dvě základní okna:

Kromě nich existuje okno "Syntax" pro zadávání příkazů. Každé okno má svoji vlastní nabídku činností. Součástí oken mohou být lišty s tlačítky, které může uživatel libovolně přemisťovat a měnit horizontální umístění na vertikální a naopak.

Vstup dat je umožněn následujícími způsoby:

Statistické procedury jsou ovládány dialogovými panely, pomocí nichž můžeme kromě proměnných zpravidla nastavit požadované výpočty (tlačítko "Statistics"), grafy (tlačítko "Graphs") a doplňující volby (tlačítko "Options").

Výstupy jsou v okně "Output Navigator" organizovány jako objektově orientované dokumenty, které obsahují WYSIWYG ("What you see is what you get") text a dva typy speciálních objektů: tabulky a grafy. Orientace ve výsledcích je usnadněna tím, že je toto okno rozděleno do dvou částí, které obsahují

V rámci pořadače výstupů lze provádět snadné přesuny jednotlivých částí výstupů, případně některé z nich odstraňovat.

Zajímavým objektem je tabulka. Lze definovat její vzhled i barvy (některé formáty jsou předdefinovány), měnit její vlastnosti (včetně možnosti úpravy formátu čísla v jednom políčku či najednou v celém řádku či sloupci) nebo sloupec či řádek skrýt. V rámci režimu "Pivot Tables" můžeme tabulky velmi jednoduše přeuspořádávat (zaměňovat řádky a sloupce a dokonce měnit hierarchii členění řádků či sloupců).

Grafy lze upravovat obdobně jako v tabulkových procesorech. Navíc lze u některých typů grafů realizovat speciální operace. Například u výsečového grafu je možné spojovat malé výseče do jedné ("Ostatní"), volit různé způsoby popisu výsečí a vysunout důležité výseče. V grafu XY je možné zadávat proložení přímkou (případně více přímek, pokud jsou barevně rozlišeny kategorie třetí proměnné). Při hustém výskytu bodů je možné nechat kreslit tzv. slunečnice (jeden lístek odpovídá jednomu bodu, deset lístků deseti bodům apod.).

V poslední době se rozvoj systému soustřeďuje na usnadnění ovládání a na práci s výstupy. Při výběru dat prostřednictvím ODBC pomáhá uživateli "datový čaroděj", výběr vhodných statistických procedur a grafů může usnadnit "statistický instruktor", který klade uživateli dotazy a na základě jeho odpovědí vybere určitou proceduru či graf. U výsledných tabulek mohou být zobrazovány definice některých základních statistických pojmů, které usnadňují interpretaci výsledků -- k tomu slouží "instruktor výsledků". Kromě celkové a kontextové nápovědy existuje též glosář statistických pojmů.

Výsledky lze snadno prezentovat na Internetu, neboť celé výstupy, příp. jednotlivé objekty je možné převádět do formátu HTML. Dále lze přímo ze systému zasílat výstupy jako součást e-mailových zpráv.