Program Statgraphics je přístupný po přihlášení ke školní síti na pracovní stanici s Windows NT. Z menu je potřeba vybrat složku Statistické programy. V menu jsou přístupné jednotlivé programové systémy využívané v rámci projektu BADAME.

Základní údaje

Systém vyvíjí firma Manugistics (USA), v ČR je distributorem Computer Equipment. Internetová stránka se nalézá na adrese http://www.statgraphics.com/, kde lze získat též demoverzi. Verze 3 je k dispozici pro Windows 3.x s 32-bitovou podporou a vyšší. Systém je rozdělen na následující moduly:

Síla STATGRAPHICSu spočívá ve statistické grafice, především při interaktivním zvýrazňování některých stránek grafů.

Principy práce

Ovládání systému je umožněno pouze pomocí nabídkového režimu. Statistické metody jsou do nabídek rozděleny podle typu analýzy a typu proměnných. Vzhledem k možnosti uchování postupu práce při zadávání úloh lze systém s výhodou používat pro standardní analýzy.

Po spuštění STATGRAPHICSu se zobrazí okno aplikace, v jehož dolní části se nacházejí tlačítka pro zvětšení minimalizovaných oken. Jsou to

Základním prvkem je okno analýz, kde se podrobně specifikují výpočty a grafy a zobrazují výsledky. Pro zobrazení stránek před tiskem slouží okno pro náhled.

Tabulkový editor slouží pro přípravu, opravu či pouhé prohlížení dat, která mohou být importována (např. z dBASE, Excelu, Lotusu, dřívějších verzích STATGRAPHICSu či z ASCII tvarů), případně připojena z tabulkového procesoru (Excel, QuattroPro, 1-2-3). Připojení se uskutečňuje formou DDE (Dynamic Data Exchange), data lze upravovat v tabulkovém procesoru, v systému STATGRAPHICS se pouze zobrazují. Lze použít též výběr dat prostřednictvím ODBC (viz SPSS). Je možné definovat nové proměnné, jejichž hodnoty jsou buď počítány na základě již existujících proměnných, nebo generovány z určitého pravděpodobnostního rozdělení.

Každá statistická, resp. grafická procedura vytváří vlastní okno analýz, v rámci něhož lze požadovat provedení statistických výpočtů a kreslení grafů. Okno analýz je rozděleno na tolik částí, kolik typů výpočtů (metod) a grafů je k dispozici (pokud nebyl určitý výpočet či graf zadán, je tato část minimalizována). Jednotlivé části, jsou ohraničeny rámečkem, jehož velikost lze měnit stejným způsobem jako u oken v rámci Windows. Obvykle lze pomocí pravého tlačítka myši specifikovat doplňující možnosti, a to buď pouze pro aktivní dílčí výstup, nebo pro celou právě prováděnou analýzu. Grafy lze upravovat obdobným způsobem jako v ostatních systémech. Po zadání jiných proměnných se automaticky vše v daném okně analýz přepočte a překreslí.

Kromě okna analýz má uživatel k dispozici okno "StatGallery", které je určeno pro přípravu fólií, na nichž je možno kombinovat textové výstupy a grafy, na jednu stránku (fólii) lze umístit obsahy až z devíti částí různých oken analýz. Neexistuje však možnost exportovat celý výstup do nějakého jiného systému.

V okně komentářů lze připravit dokumentaci k provedeným analýzám, je možné například kopírovat textové výstupy z oken analýz. Pro začátečníky je určeno okno "StatAdvisor", v němž se zobrazují komentáře k provedeným analýzám.

K významným možnostem patří interaktivní zvýrazňování některých stránek grafů. Příjemné je barevné odlišení bodu (resp. bodů) v grafu podle zadaného pořadí pozorování nebo pomocí zadané hodnoty určité proměnné, což lze využít například k rozlišení bodů, které se vztahují k mužům a které k ženám. Existuje též možnost identifikovat objekt, kdy lze kliknutím na bod zjistit pořadí pozorování nebo hodnotu zadané proměnné.

Obecnější metodou je brushing, možnost zabarvování bodů v závislosti na hodnotě určité proměnné, kdy používají se dvě barvy - jedna pro hodnoty menší než a druhá pro hodnoty větší nebo rovné zadané konstantě (standardně je nastaven medián).

K rozlišení identických pozorování (z hlediska příslušného dvourozměrného grafu) se používá metoda zvaná jittering. Rozlišení se provádí tak, že se přidává malá hodnota na horizontální, resp. vertikální ose (lze i obojí), a to pomocí spojité grafické škály.

Další možností je smoothing, zakreslování různých neparametrických vyhlazovacích křivek do grafu (třeba klouzavých průměrů). Trojrozměrným grafem lze navíc rotovat.

Základní možností při manipulaci s výsledky je tisk obsahu StatFolia, kdy se tisknou jednotlivé části oken analýz na samostatné stránky, přičemž lze zadat černobílý tisk pro grafy. Tato možnost zahrnuje mnoho variant, např. pouze tisk textů, tisk grafů, tisk zobrazených částí, a to vše buď pouze pro aktivní okno analýz nebo pro celé StatFolio. Lze též vytisknout pouze aktivní část okna analýz. Navíc existuje okno pro náhled, v němž lze zobrazovat stránky před tiskem.

Textové části je navíc možné zkopírovat do okna komentářů a vytisknout tak souvislý text, grafy lze uložit jako metafile (.wmf). Výstupy lze přímo ze systému zasílat jako součást e-mailových zpráv.

V oblasti nápovědy je kromě klasické nabídky Help a glosáře statistických je uživatelům k dispozici "statistický rádce", který pomáhá interpretovat výsledky. Vysvětlující text ke konkrétním vypočítaným hodnotám nebo ke grafům lze prohlížet v okně "StatAdvisor". Je též možné přímo ho vytisknout, případně zkopírovat do okna komentářů nebo do výsledného dokumentu v textovém procesoru. Kromě toho lze nastavit, aby se interpretace výsledků automaticky zařazovala za každý textový výstup (standardně nastaveno).