Projekt je členěn na dílčí projekty, jednak z hlediska věcného vymezení dat a modelů - dílčí projekty I.-V., jednak z hlediska informačního a technického - dílčí projekt VI. Řešení dílčích projektů bude průběžně koordinováno tak, aby bylo dosaženo celkového cíle projektu. V přehledu uvádíme vždy vedoucího dílčího týmu, předpokládá se celkový počet cca 10 vědeckých pracovníků na řešení projektu. Stručný popis jednotlivých dílčích projektů následuje.

Dílčí projekt I. Implementace makroekomického modelu ČR

Vedoucí dílčího týmu: doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc., děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE

Makroekonomický model je produktem kvantitativní analýzy národní ekonomiky a nástrojem pro prognózu jejího vývoje a pro zkoumání variant možných důsledků určitých vládních rozhodnutí. Dosud chybí ucelený model české ekonomiky, který by byl zpracován na vysoké škole a sloužil jak k vědeckým prognózám, tak i k účelům výuky. Takové makroekonomické modely jsou vytvářeny a používány ekonomickými universitami prakticky v celém světě.

Cílem této části projektu je vytvoření elektronických informačních zdrojů obsahujících údaje o české ekonomice a jejím vnějším ekonomickém prostředí, včetně adekvátních modelů české ekonomiky a nástrojů pro jejich naplňování a využívání. Součástí projektu bude databanka časových řad ekonomických údajů z různých zdrojů, které budou průběžně doplňovány a upřesňovány a makroekonometrický model České republiky.

Odhadnuté koeficienty modelu budou vypovídat o okamžitém vlivu jednotlivých faktorů na vysvětlované veličiny. Protože budou analyzovány převážně dynamické vztahy, budou odvozeny též dynamické multiplikátory vyjadřující dlouhodobý vliv v rámci příslušných relací. Výsledné modely by měly sloužit k vyhodnocení různých variant typů vládní politiky, což je v těsném vztahu k možnosti předpovědí na základě vybrané volby. Vhodný by byl rovněž aparát simulací a optimálního řízení přispívající k makroekonomické analýze, prognózování a k optimální regulaci ekonomiky ČR. Veškerý modelový aparát a datové soubory budou přístupné v počítačové síti vnějším uživatelům.

Makroekonometrický model bude popisovat interakce monetárních a reálných sektorů s možností testovat vztahy mezi ekonomickými veličinami. Měl by obsahovat spotřební funkci, investiční funkci, rovnici poptávky po penězích, nabídku peněz, rovnice vztahující se k dovozu, vývozu objemu produkce, peněžním výdajům a osobním příjmům.

První rok řešení by byl věnován rozboru osvědčených makroekonomických modelů středního rozměru vztahujících se ke standardním ekonomikám, např. USA, Velká Británie, Izrael. Budou hledány možnosti převzetí pozitivních zkušeností pro model ČR. Ve druhém roce předpokládáme aktualizaci softwarového vybavení. Požadavky budou upřesněny jednak podle zamýšleného tvaru a složitosti modelu, jednak na základě aktuálních poznatků o vývoji softwarových produktů. Třetí rok by měly probíhat práce vedoucí k testování získaných výsledků, dolaďování jednotlivých funkcí modelu a přípravy publikace s jeho popisem.

Dílčí projekt II. Modely finančních trhů

Vedoucí dílčího týmu: doc. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc., katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE

Předmětem rostoucího zájmu ekonomického výzkumu je český finanční trh, který se dosud vyznačoval nízkou efektivností a nízkou likviditou způsobenou skutečností, že důvody nákupů a prodejů na tomto trhu jsou majetkové přesuny. V současné době neexistuje komplexní analýza trhu, současné výzkumy spočívají ve statích, které se zabývají pouze dílčími problémy odhadů koeficientů modelu oceňování kapitálových aktiv a zkoumání jejich stability.

Cílem projektu je implementace modelů kapitálových aktiv a analýzy jejich stability a aplikace arbitrážní teorie oceňování aktiv, a to jak na klasické instrumenty (akcie, dluhopisy), tak i na měnový kurz a termínové kontrakty typu futures a options. Arbitrážní teorie oceňování aktiv vyžaduje rozvoj vícefaktorových modelů, které popisují závislost výnosností jednotlivých aktiv a termínových kontraktů a jejich vnitřní cenu na vybraných makroekonomických ukazatelích, což významně zvyšuje požadavky na zpracování dat.

Důkladný rozbor a poznání finančního trhu a jeho vazeb na makroekonomický systém umožní předpověď vývoje makroekonomických veličin, která je nezbytná pro ekonomický výzkum a rozhodování v národohospodářské politice, zejména z hlediska predikce vývoje měnových kurzů, úrokových měr a potenciálního investičního klimatu, což bude nabývat stále většího významu v souvislosti se zapojováním ČR do evropských hospodářských struktur.

Řešitelský kolektiv zahájí své práce formulací tržních modelů pro vybraných 50 podniků české ekonomiky v závislosti na tržním portfoliu, které bude reprezentováno indexem PX 50. Potom bude následovat získání a zpracování dat pro odhady koeficientů vícefaktorových modelů a použití modelu arbitrážního oceňování. Vzhledem k tomu, že časové řady dat budou dostatečně dlouhé, bude možno použít pro odhady koeficientů modelů arbitrážního oceňování standardních ekonometrických metod, které budou do Banky dat a modelů ekonomiky ČR zahrnuty.

Dílčí projekt III. Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví

Vedoucí dílčího týmu: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., proděkan pro informatizaci FPH VŠE

Cílem je implementace informačních zdrojů o podnicích a metod a modelů jejich hodnocení. První etapa projektu je zaměřena na informační zdroje o podnicích. Jde o dva okruhy informací. První okruh jsou informace o podnicích, druhý okruh jsou informace o mikrookolí, tzn. o odvětví, ve kterém podnik operuje.

Nejnáročnějším úkolem je vytvoření banky dat o podnicích vzhledem k tomu, že podniků existuje velké množství, jsou různě velké a jejich výrobní zaměření je velmi rozmanité. Projekt má za úkol vytvořit seznam informačních zdrojů o podnicích, utřídit je, uvést jejich dostupnost a finanční náročnost.

Informace z mikrookolí informují o postavení odvětví v rámci národního hospodářství, jeho podílu na tvorbě HDP, ukazují indexy růstu produkce v odvětví, produktivitu práce, průměrnou mzdu aj. Informují případné investory o vhodnosti či nevhodnosti investic do daného odvětví. V různých informačních zdrojích lze najít sektorové analýzy. Tyto zdroje je třeba zmapovat, utřídit, uvést jejich dostupnost a cenové relace a vybrané zdroje zpřístupnit výzkumníkům prostřednictvím sítě.

Zdroje dat jsou jak v papírové, tak v elektronické podobě. Např. sektorové analýzy jednotlivých odvětví najdeme v dílčích číslech časopisu Aspekt, Kredit aj. Informace o podnicích najdeme v Registru organizací, v Obchodním rejstříku, v Obchodním věstníku, v prospektu emitenta cenných papírů, ve výročních zprávách společností, v databázích Burzy cenných papírů Praha apod.

Informační zdroje poskytují data, která lze kvantifikovat a poměrně dobře algoritmizovat, ale i data, která mají charakter kvalitativní a jejich algoritmizace je obtížná. Těžko se například hodnotí dobrá pověst podniku, kvalita mangementu, tradice apod. Přesto i tyto informační zdroje je třeba zpracovat a vyhodnotit.

Druhá etapa projektu bude zaměřená zejména na implementaci programů, které umožňují zpracování informačních zdrojů o podnicích. Patří mezi ně např. Provalex, Harmon, Bilana, ESO, Gnostický analyzátor dat aj. U každé metody je třeba podrobně popsat její podstavu, vstupy, výstupy, dostupnost, finanční náročnost a možnosti dalšího využití výsledků.

Dílčí projekt IV. Statistické ukazatele a modely

Vedoucí dílčího týmu: doc. Ing. Hana Řezanková, CSc., katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE

V současné době lze získat hodnoty statistických ukazatelů o vývoji ekonomiky ČR z různých zdrojů. Základními zdroji jsou publikace vydávané Českým statistickým úřadem. Na VŠE byly pro účely výuky dodávány ČSÚ s časovým odstupem údaje publikované v Aktualitách a Bulletinu. Převzaté přehledy jsou k dispozici na počítačové síti VŠE v Informačním servisu jako soubory (ve formátech systémů WordPerfect a Quattro Pro), které je možné si zkopírovat. Naposledy byly soubory aktualizovány v lednu 1997, takže obsahují údaje za rok 1996, starší soubory již k dispozici na síti nejsou.

Dalším zdrojem je Internet. Na oficiální stránce Českého statistického úřadu lze však nalézt pouze seznam vydávaných publikací. Stránka obsahující vlastní údaje je k dispozici pouze jako placená služba. Statistické ukazatele je proto potřeba vyhledávat například na stránkách různých ministerstev: údaje o nezaměstnanosti na stránce Ministerstva práce a sociálních věcí, vybrané statistické údaje u Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva vnitra. Jiným příkladem jsou statistické přehledy základních sociálně-ekonomických ukazatelů shromažďovaných v rámci Eurostatu (v angličtině), které lze v ČR nalézt na stránce CERGE (Univerzita Karlova).

Z výše uvedeného stručného přehledu vyplývá, že pro vědecký výzkum nejsou na počítačové síti běžně dostupné aktuální základní statistické ukazatele, nejsou tedy k dispozici ani časové řady ekonomických ukazatelů, které by mohly být využity ve výzkumu k modelování ekonomického vývoje. Rovněž tak v ČR dosud na Internetu neexistuje ucelený přehled statistických prostředků (metod a softwarových produktů) využitelných při statistické analýze ekonomických dat.

Cílem projektu je proto vytvořit, udržovat a aktualizovat databázi základních ekonomických ukazatelů, která by byla k dispozici pro výzkum a vývoj statistických metod. Pro efektivní zpřístupnění této databáze je třeba věnovat značnou pozornost možnostem vyhledávání potřebných informací. Data budou analyzována a výsledky prezentovány v souhrnných přehledech. Pro kvalitní analýzu je potřeba vytvořit vhodné statistické výpočetní prostředí a soustředit se na shromažďování metainformací o statistických poznatcích.

Zpřístupnění výše uvedené databáze bude mít vliv jednak na rozvoj různých ekonomických disciplin, jednak na rozvoj metod analýzy dat. Shromážděné metainformace (především odkazy na internetové stránky) umožní snadno využít již existující poznatky a zkušenosti z celého světa. Tyto přehledy budou dány k dispozici prostřednictvím Internetu jiným vysokým školám a vědeckým pracovištím.

Pro získání souborů dat je potřeba navázat na smlouvu s ČSÚ, aktualizovat a rozvinout podmínky, za nichž by data mohla být k dispozici pro ekonomický výzkum. Datová základna by měla navazovat na statistické ukazatele, které byly dosud přebírány z ČSÚ (indexy spotřebitelských cen, životních nákladů, cen výrobců, vývoj indexů průměrných hodnot dovozu a vývozu, základní ukazatele stavebních a průmyslových podniků, dopravy a zahraničního cestovního ruchu, vývoj celkových tržeb maloobchodu, odhady sklizně, údaje o populačním vývoji, o peněžním vydání zpravodajských domácností, o nezaměstnanosti, o dávkách důchodového a nemocenského pojištění, finanční ukazatele v peněžnictví a pojišťovnictví, údaje o organizační struktuře národního hospodářství ČR a struktuře zahraničního obchodu).

Pro statistickou analýzu je třeba zajistit akademické multilicence programových systémů (STATGRAPHICS, SPSS), které by byly používány jak při výuce, tak při výzkumu, a nákup statistického programového systému pro vývoj nových metod (S-PLUS).

Pro získávání odkazů na statistické zdroje mohou být využity již existující vyhledávací služby a specializované WWW stránky (například MathSearch nebo European Mathematical Information Server). Orientace by měla být zaměřena zejména na

Přímým zdrojem informací jsou publikace a časopisy. Na Internetu jsou jednak k dispozici články ze statistických časopisů (především těch, které jsou vydávány statistickými a matematickými společnostmi), jednak existují specializované internetové časopisy.

V prvním roce předpokládáme nákup softwaru a zajištění způsobu realizace předávání dat. Budou zahájeny práce na WWW stránce statistických odkazů. Druhý rok budou připraveny metodické postupy, bude vytvořena databáze statistických ukazatelů. V posledním roce bude ověřována funkčnost a spolehlivost vyhledávacích nástrojů, bude vyřešen způsob prezentace statistických ukazatelů a modelů a zpřístupnění všech prostředků pro analýzu dat v rámci jednotného statistického výpočetního prostředí.

Dílčí projekt V. Banka metod a programů pro získávání znalostí z databází

Vedoucí dílčího týmu: RNDr. Jan Rauch, CSc., vědecký pracovník, Laboratoř inteligentních systémů

Získávání znalostí z databází (KDD - Knowledge Discovery in Databases) je nová disciplina informatiky. Jejím cílem je nacházení dosud neznámých informací skrytých v rozsáhlých databázích. Nejedná se o pouhé seznamy objektů splňujících danou podmínku poskytované běžnými dotazovacími jazyky ani o fakta uváděná v rutinně produkovaných výstupních sestavách, ale o prakticky použitelné znalosti zjistitelné pouze metodami KDD. Současný velmi prudký rozvoj KDD je vedle pokroku v databázových technologiích důsledkem zejména shromažďování dat v rozsáhlých a složitě strukturovaných databázích v některých případech trvá i desítky let (databáze makroekonomických dat, databáze velmi podrobných ekonomických dat na podnikové úrovni, státní orgány, atd.).

Úkolem tohoto dílčího projektu je zpřístupnění metod a programů KDD vědeckým pracovníkům, výzkumníkům, pedagogům, doktorandům i studentům z pracovišť zabývajících se ekonomickým výzkumem a odborníkům z ekonomické praxe.

Hlavní význam tohoto projektu spočívá ve vytvoření předpokladů pro rychlý přenos nejnovějších výsledků v oblasti KDD k české odborné veřejnosti. Projekt významným způsobem zvýší předpoklady pro podporu vzájemné spolupráce mezi pracovníky zabývajícími se výzkumem a vývojem prostředků KDD a se širší ekonomickou výzkumnou základnu.

Řešení projektu bude probíhat podle těchto zásad:

Dílčí projekt VI. Technické zajištění

Vedoucí dílčího týmu: RNDr. Jaroslav Dotlačil, správa lokální počítačové sítě, Výpočetní centrum VŠE

Cílem tohoto dílčího projektu je technické zajištění provozu Banky dat a modelů ekonomiky ČR. Půjde o výběr a nákup serveru vhodného pro implementaci potřebných informačních zdrojů a modelových programů a jejich zpřístupnění výzkumníkům prostřednictvím sítě CESNET. Využito bude nejnovějších technologií, zejména prezentace v prostředí WWW stránek. Do banky budou zahrnuty při zpracování stránky integrující informační zdroje pro podporu ekonomického výzkumu. Speciální pozornost bude věnována archivaci výzkumných dat, licenční problematice a přístupovým právům uživatelů. Technické řešení bude vycházet ze zkušeností s provozem počítačové sítě VŠE a optického propojení do CESNETu.

Odhadované parametry potřebného serveru jsou následující: 2x procesor Pentium Pro 200 Hz, RAM 256 Mb, diskové pole 10 GB, FDD, řadič 2x SCSI, klávesnice, myš, monitor 15". Pro správce serveru, vývojové práce a experimentální ověřování se předpokládá dále instalace jedné pracovní stanice v konfiguraci: procesor 200 Mhz, RAM 128 Bb, HDD 54 Gb, FDD, řadič, klávesnice, monitor 19" a laserová tiskárna.

V prvním roce řešení bude vybrán a pořízen server a příslušné systémové vybavení, v další etapě půjde o implementaci a zpřístupnění databází a programů vybraných řešitelů ostatních dílčích projektů. Průběžně bude hodnocena ucelená prezentace Banky dat a modelů ČR ve formě WWW stránek a zajišťováno zpřístupění jejich součástí.