Navrhovatel:
Vysoká škola ekonomická, Praha
Řešitel:
doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Název projektu:
Banka dat a modelů ekonomiky ČR
 1. Rozbor problému a shrnutí současného stavu poznání problému
 2. Formulace cíle projektu
 3. Vědecký význam projektu
 4. Očekávané výsledky
 5. Navrhovaný postup řešení, koncepční a metodické přístupy
 6. Informace o připravenosti a kvalifikaci řešit projekt
 7. Časový rozvrh řešení
 8. Členění projektů na dílčí problémy ajejich vzájemné propojení
 9. Odhadovaná pracovní kapacita řešitelů věnovaná řešení projektu
 10. Zdůvodnění celkových nákladů na řešení projektu
 11. Podrobné zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu 1. roku řešení projektu
 12. Návrh oponentů projektu