Náklady na řešení projektu obsahují zejména tyto položky:

  1. Nákup technického vybavení pro archivaci a zpřístupnění databází a modelů ekonomiky ČR - viz dílčí projekt VI. Vlastní nákup bude řešen podle uvedené specifikace (zpřesnění během 1. roku řešení) v rámci výběrového řízení. Předpokládaná cena zařízení je zhruba 1 milion Kč.
  2. Nákup databází a informačních zdrojů pro ekonomický výzkum. Předpokládá se zejména nákup a průběžná aktualizace databází Českého statistického úřadu, Burzy, Obchodního věstníku, ABI / Inform, Registr organizací a dalších databází vybraných řešiteli. Přesnou cenu nelze předem stanovit vzhledem k rychlému vývoji trhu a nutnosti pečlivého výběru zdrojů, nicméně podle předchozích zkušeností je nutno na tyto účely rezervovat zhruba 1 milion Kč ročně.
  3. Nákup programového vybavení pro realizaci ekonomicko-statistických metod a modelů. Zde přicházejí do úvahy zejména následující položky: statistické programy (250 000,- Kč v 1. roce, po 100 000,- Kč ve 2. a 3. roce řešení projektu), ekonomické programy (150 000,- Kč celkem), analytické programy pro databáze o podnicích (150 000, - Kč ve 2. roce, 50 000, - Kč ve 3. roce řešení projektu), programové vybavení pro KDD (130 000, - Kč v 1. roce, po 90 000 ve 2. a 3. roce ). Dále je třeba uvažovat v třetím roce řešení nákup prezentačních programů a zařízení (150 000,- Kč).
  4. Provozní prostředky na běžnou údržbu a aktualizaci Banky dat a modelů ekonomiky ČR (100 000,- Kč ročně).
  5. Mzdové prostředky odpovídající odhadované pracovní kapacitě (viz bod i)) zhruba 2,5 prac úvazku ročně (tyto prostředky budou hrazeny nositelem projektu) - v 1. roce řešení cca 300 000, - Kč, v druhém 500 000, - Kč a ve třetím cca 550 000, - Kč.
  6. Ostatní neinvestiční náklady (cesty, konference, literatura atd.) - cca 200 000,- Kč ročně.
Celkem: 7 510 000,- Kč, z toho 1 350 000,- z prostředků VŠE