Foto

doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Člen Laboratoře inteligentních systémů FIS VŠE
Ředitel Centra informačních a knihovnických služeb VŠE
Vedoucí celého projektu

e-mail: ivanek@vse.cz

Je absolventem specializace teoretická kybernetika na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university v Praze (1976), titul kandidáta věd (1985) získal v externím studiu na Matematickém ústavu ČSAV v oboru matematická logika.

Od roku 1976 je akademickým pracovníkem Vysoké školy ekonomické v Praze, v roce 1982 se stal zakládajícím členem katedry vědeckotechnických informací. V letech 1990-1991 byl vedoucím této katedry a katedry informačního a znalostního inženýrství, která na jejím základě vznikla. V roce 1991 se habilitoval v oboru informatika na fakultě informatiky a statistiky VŠE. V letech 1992-1995 vykonával funkci prorektora pro informatizaci, v letech 1995 až 1998 byl prorektorem pro vědecko-výzkumnou činnost VŠE.

Zaměřením jeho výzkumné práce je aplikace matematické logiky při vývoji efektivních prostředků pro budování informačních a expertních systémů. Publikoval (sám nebo se spolupracovníky) desítky odborných článků v časopisech a sbornících z konferencí, dvě vědecké studie o problematice znalostního inženýrství a řadu vysokoškolských skript ze základů matematické logiky, matematické informatiky a znalostního inženýrství. Významnější příspěvky byly prezentovány v hlavním programu mezinárodních konferencí COMPSTAT'82, COMPSTAT'88, IFSA'95 a PKDD'99.

V roce 1987 absolvoval čtyřměsíční stáž na katedře informačních věd University v Bergenu, Norsko, v roce 1990 dvoutýdenní studijní cestu ve Velké Británii a v roce 1992 speciální pětitýdenní studijní program v USA zaměřený na řízení vysokých škol.

V rámci funkce prorektora pro informatizaci prosadil koncepci plošné informatizace VŠE prostřednictvím budování počítačové sítě a rozvoje elektronických informačních služeb pro všechny učitele a studenty školy. Od roku 1993 též řídil transformaci knihovní sítě VŠE, její automatizaci a vybudování studoven s otevřeným přístupem k informačním fondům. Dále koordinoval uvedení nového objektu VŠE na Jižním Městě do provozu včetně příslušné redislokace pracovišť VŠE a vybudování Knihovny JM. Podílel se na projektu Nové auly v areálu na Žižkově. V roce 1995 vedl nosný rozvojový projekt VŠE "Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia", jehož výsledky byly hodnoceny jako vynikající.

V rámci funkce prorektora pro vědecko-výzkumnou činnost se zaměřil na zvýšení grantové aktivity VŠE, budování výzkumných pracovišť, podporu studentské vědecké činnosti založením akce Excelentní studentské odborné práce a koncipoval rovněž nový program vzdělávání pracovníků VŠE. Od roku 1998 vede tříletý projekt "Banka dat a modelů ekonomiky ČR" v rámci programu MŠMT na podporu informační infrastruktury vědy a výzkumu.

V prostorách VŠE v areálu na Žižkově organizoval konání světového kongresu International Fuzzy Systems Association '97, mezinárodních konferencí Logic Colloquium '98 a Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases '99 a národní konference INFORUM '99.

Po skončení šestiletého funkčního období prorektora VŠE působí ve výzkumném týmu Laboratoře inteligentních systémů, vede kurz matematické informatiky v rámci katedry informačního a znalostního inženýrství a zastává funkci ředitele Centra informačních a knihovnických služeb VŠE. Vedením školy je pověřen garancí budování Studijního centra Jarov a přípravy výstavby tzv. Rajské budovy v areálu VŠE na Žižkově.

Základní osobní údaje: 46 let, ženatý, dvě děti.

Přehled publikační činnosti

(bez výzkumných zpráv a posudků)

Diplomová a disertační práce:

Výzkumné studie:

Skripta:

Články v časopisech:

Příspěvky ve sbornících konferencí: