Foto

prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.

Katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
Vedoucí dílčího projektu II: Modely finančních trhů

e-mail: kodera@vse.cz

Vzdělání:

1965-1970
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, obor Politická ekonomie.
1972-1978
Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální, specializace Aplikovaná matematika
1981
kandidát věd v oboru teorie řízení a plánování
1985
doktorát přírodovědy v oboru teoretická kybernetika a teorie informací
1991
Kurz Světové banky organizovaný Národní bankou v oboru řízení bankovních aktiv a pasiv
1992
Kurz Barclay's Bank v oboru kapitálových obchodů

Zaměstnání:

1970-1972
SBČS pobočka Praha 3 - úvěrový inspektor
1972-1974
Vysoká škola ekonomická, oddělení dějin ekonomických teorií se zaměřením na matematickou ekonomii a ekonometrii
1974-1991
Vysoká škola ekonomická, katedra ekonometrie, přednášky z matematické ekonomie, teorie firmy a dynamického programování, výzkumná činnost zaměřena na dynamické makroekonmické systémy a teorii cyklu
1991 -
Vysoká škola ekonomická, katedra měnové teorie a politiky, přednášky z monetární analýzy a teorie portfolia, výzkumná činnost zaměřena na dynamickou monetární teorii a nelineární teorie podnikatelského cyklu

Stáž:

1988 - 1989
SBČS, správa plánovací a ekonomická, oddělení měnového plánu, práce ve skupině pro zpracování zásad a mechanizmu výběrového řízení investičních akcí

Publikační činnost:

  1. Kodera J., Mandel M.: Dynamický přístup k monetárnímu vyrovnávacímu procesu obchodní bilance. Finance a úvěr , 44, 1994, č.11, s.610 - 618
  2. Kodera J., Mandel M.: Monetární přístup k automatickému vyrovnávacímu procesu obchodní bilance. Politická ekonomie, 43, 1995, č.1, s.71 - 80
  3. Kodera J.: Stabilita řešení v diskrétních dynamických modelech, Mundus Symbolicus, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995.
  4. Kodera J.:A Dynamic Model of Inflation, Bulletin of The Czech Econometric Society 5, 1996
  5. Kodera, J.- Mandel, M.:Řízení měnové báze a stabilita peněžního multiplikátoru, Finance a úvěr, 47, 1996, č.11
  6. Kodera, J. - Mandel, M.: Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby v české ekonomice. Politická ekonomie, 45, 1997, č. 6
  7. Kodera J. A Dynamic Re-formulation of the Harrod Model, 17th Conference on System Modelling and Optimization,July 10-14, 1995, Prague, Czech Republic, Abstracts Volume II, J. Dolezal, J. Fidler (Eds.)
  8. Kodera J.:A Dynamic Model of Inflation, Bulletin of The Czech Econometric Society 5, 1996
  9. Kodera, J: Inflation in Neo-Keynesian model, 18th IFIP Conference on Systems Modelling and Optimization, Detroit, 1997
  10. Kodera, J.:Simplified Model of the Economy with a Self-Reproducible, Resources. In: Proceedings of the international conference, 'Business Development in Theory and Practice', s.229-235, Cheb, 1997, ISBN 80-7082-326-7

Kvalifikace pro řešení projektu:

Řešitel se zabývá dynamickými makroekonomickými modely a ekonometrickou analýzou těchto modelů. Dosavadní zkušenosti pocházejí především z prací na řízení peněžní zásoby, stability multiplikátoru a ekonometrické analýze peněžní poptávky aplikované především na českou ekonomiku. Některé výzkumné práce byly řešeny v rámci Institutu ekonomie České národní banky. Kromě toho se řešitel zabývá vnějšími vztahy souvisejícími s vyrovnávacími procesy platební bilance a faktory ovlivňujícími devizový kurs a jeho stabilitu. V této oblasti publikoval některé stati a vystupoval na zahraničních konferencích (společně s M. Mandelem).