Foto

doc. RNDr. Václava Pánková, CSc.

Katedra ekonometrie
Řešitelka dílčího projektu I: Implementace makroekomického modelu ČR

e-mail: pankova@vse.cz

Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor teoretická kybernetika. Pracuje na katedře ekonometrie FIS, specializuje se v oblasti ekonometrických analýz. Publikuje články zaměřující se na možnosti ekonometrického modelování ekonomických procesů svázaných se současným transformačním vývojem hospodářství ČR. Členka rady České ekonometrické společnosti.

Publikace z nedávné doby:

  1. Investment Model of the Czech Economy, Prague Economic Papers 1, 1996, s. 63-69
  2. Ekonometrický rozbor vlivu reklamy, Acta Oeconomica Pragensia 7, 1996, s. 193-200
  3. Modelování dynamických procesů -- problém dat, Politická ekonomie 4, 1997, s. 592-602
  4. Do Wages Affect Inflation in the Czech Republic, Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, Ostrava 1997, s. 156-160
  5. Models of Inflation, Kybernetika 33, 1997, s. 649-657
  6. Vliv mezd na inflaci v ČR, Acta Oeconomica Pragensia 6, 1998, s. 183-186