Foto

doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

Děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE
Vedoucí dílčího projektu I: Implementace makroekomického modelu ČR

e-mail: pelikan@vse.cz

Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1966. Od roku 1968 pracuje na VŠE Praha jako odborný asistent katedry ekonometrie, V roce 1975 získal titul RNDr na Universitě Karlově a v témže roce titul CSc na VŠE Praha. V roce 1989 byl jmenován docentem pro obor operační výzkum. Je autor a spoluautor 12 učebních textů a 60 publikací, převážně z oblasti operačního výzkumu. Od roku 1995 je děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Je řešitelem grantového projektu GA ČR "Modely s diskrétními proměnnými" a spoluřešitelem dalších grantových projektů týkajících se modelování české ekonomiky.

Vybrané publikace:

  1. Kodera J.,Pelikán J.: Ekonometrické experimenty s reálně peněžními modely. Acta Oeconomica Pragensia 4, 1992
  2. Kořenář V., Pelikán J.: Ekonometrická analýza československé ekonomiky s využítím systému SORITEC., Acta Oeconomica Pragensia 4, 1992
  3. Pelikán J.: Výukové programy pro studium makroekonomie a makroekonomického prognozování, sborník Pedagogický software92, Dům techniky ČSVTS české Budějovice 1992
  4. Kořenář V., Pelikán J.: Ekonometrická analýza československé ekonomiky s využitím systému SORITEC, sborník MME92, VŠE Praha 1992
  5. Pelikán, Jan: Ekonometrické experimenty s reálně-peněžními modely. In: Finance a úvěr 43, 1993 č. 3,
  6. Pelikán Jan: Výukový program pro makroekonomickou regulaci. In: Knižnica algoritmov XII. diel, EU Bratislava,
  7. Kodera J., Pelikán J.: Ekonometrické experimenty s reálně peněžními modely. Finance a úvěr 43, 1993 č.3
  8. Kodera, Jan - Pánková, Václava - Pelikán, Jan: Softwarové zabezpečení ekonometrické analýzy ekonomických a finančních informací. Acta Oeconomica Pragensia, 4, 1996, č. 2, s. 41-48.Praha, VŠE 1996.
  9. Pelikán, Jan: Econometric Model of the Czech Economy. In: Ekonomická transformácia, jej sociálne a ekologické dôsledky. Bratislava, Ekonomická Univerzita Bratislava 1996, s. 23-26.
  10. Pelikán, Jan: Econometric Model of the Czech Economy. In: Business development in theory and practice. Plzeň, ZČU FE Cheb 1997, s. 343-345. ISBN 80-7082-326-7.