Foto

doc. Ing. Hana Řezanková, CSc.

Katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE
Vedoucí dílčího projektu IV: Statistické ukazatele a modely

e-mail: rezanka@vse.cz, Web: http://nb.vse.cz/~rezanka/rezanka.htm

Údaje o vzdělání a dosažených titulech:

1975-1979
VŠE v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty
1981-1988
aspirantské studium na katedře ekonometrie VŠE, obor "62-09-9 úsek: aplikace matematiky v ekonomii"
1988-1991
postgraduální studium na katedře logiky FF UK, obor "Základy matematických metod pro automatizovanou analýzu dat v experimentálním výzkumu"
1994
habilitace v oboru statistika

Oblasti odborných zájmů:

Členka různých vědeckých společností, například České statistické společnosti (členka hlavního výboru) a mezinárodní společnosti IASC (International Association for Statistical Computing). Od roku 1993 je členkou redakční rady časopisu Statistika.

Doc. Řezanková specializuje se na předzpracování dat a na analýzu dat pomocí statistických programových systémů, má zkušenosti s prací v rámci Internetu, včetně přípravy webových stránek, neboť se podílí na tvorbě stránky katedry statistiky a pravděpodobnosti. Má přehled o způsobu získávání některých údajů z výkazů a dotazníků, neboť působí jako lektorka na ČSÚ. Vede specializovaný kurz zaměřený na práci s databázemi těchto údajů, připravenými v systému Oracle, z nichž jsou vytvářeny přehledy v prostředí databázového systému Paradox. Doc. Řezanková se dále zabývá statistickou grafikou, která je důležitá pro prezentaci dat.

Nejdůležitější publikace (1993 - 1997):

  1. Řezanková, H. - Žváček, J. (1993): dBASE IV - Control Center. Skripta, VŠE Praha, 1993.
  2. Řezanková, H. - Žváček, J.(1994): Tabulkové procesory a statistika. Sborník ROBUST'94, JČMF, str. 137-152.
  3. Řezanková, H (1994): Současné tendence ve vývoji statistického výpočetního prostředí. Statistika, 1994, č.11, str. 437-452.
  4. Řezanková, H (1995): Práce s chybějícími údaji v programových systémech. Statistika, 1995, č.2, str. 59-66.
  5. Řezanková, H. - Žváček, J. (1995): Statistické grafy v současném softwaru. Vědecký sborník VŠE v Praze (Statistické a pravděpodobnostní postupy v ekonomii), ročník 3, č.1, str. 161-182.
  6. Řezanková, H. - Arltová, M. (1995): STATGRAPHICS (Zadávání úloh). Skripta, VŠE Praha, 1995 a 1996.
  7. Řezanková, H. - Svoboda, K. (1996): The Ideal Package for Statistical Data Analysis. COMPSTAT'96: Proceedings in Computational Statistics - Short Communications and Posters (Ed.Prat,A.,Ripoll,E.). Institut d'Estadística de Catalunya, Barcelona, 1996, str. 221-222.
  8. Húsek, D. - Řezanková, H.(1997): Organizace dat pro jejich analýzu. Sborník ROBUST'96, JČMF, Praha, 1997, str. 63-74.
  9. Řezanková, H. (1997): Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS. Skripta, VŠE Praha.
  10. Řezanková, H. - Žváček, J. (1997): Poradce, čaroděj a internet (SPSS 7.5 for Windows 95). CHIP, 1997, č. 11, str. 144-146.

Články na serveru BADAME:

Postupy používané při analýze dat
Analýza dat není v dnešní době spojena pouze se statistickými metodami. Často jsou používány klasifikační stromy či neuronové sítě. Tyto postupy bývají souhrnně označovány jako prostředky pro data mining...
Výuka statistiky prostřednictvím Internetu
Statistika je výukovým předmětem na většině vysokých škol, pro některé obory bývá povinná. S rostoucím množstvím studentů vzniká potřeba usnadnit výuku, učinit ji názornější a zajímavější. Nové možnosti se nabízejí v souvislosti s rozvojem prostředků pro vytváření WWW stránek na Internetu. Pomocí těchto nástrojů lze připravovat multimediální učebnice...